BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"consider" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consider czasownik

consider + rzeczownik
Kolokacji: 386
consider alternatives • consider legislation • consider part • consider factors • consider evidence • consider changes • ...
czasownik + consider
Kolokacji: 25
pause to consider • refuse to consider • fail to consider • need to consider • begin to consider • forced to consider • seem to consider • ...
consider + przyimek
Kolokacji: 53
considered among • consider by • considered before • considered within • considered including • ...
consider + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 482
generally considered • widely considered • seriously consider • once considered • carefully consider • consider dangerous • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
  • He has not seriously considered running for President since 1988.
  • The project does not seem to have been seriously considered again.
  • However, this response has not been seriously considered so far.
  • He did not seriously consider going into music until right before college.
  • Is coming to a site ever something you need to seriously consider?
  • If so, you should seriously consider getting away from the place for a bit.
  • The list shows all sales of more than $7 million being seriously considered.
  • A source close to the board said the offer would be seriously considered.
  • That would be a time to seriously consider the use of force.
  • Those of you who want better sound should seriously consider spending more money on the Z-560s or something else.
6. consider dangerous = uważaj za niebezpieczny consider dangerous
7. consider safe = uważaj za bezpieczny consider safe
9. consider essential = uważaj za niezbędny consider essential
11. consider unlikely = uważaj za mało prawdopodobny consider unlikely
13. consider acceptable = uważaj za dopuszczalny consider acceptable
14. consider appropriate = uważaj za odpowiedni consider appropriate
15. consider necessary = uważaj za niezbędny consider necessary
17. formerly considered = niegdyś rozważyć formerly considered
18. consider important = uważaj za ważny consider important
20. consider likely = uważaj za prawdopodobny consider likely
21. consider good = uważaj za dobry consider good
22. consider significant = uważaj za znaczny consider significant
26. consider crucial = uważaj za decydujący consider crucial
27. consider normal = uważaj za normalny consider normal
28. consider vulnerable = uważaj za podatny consider vulnerable
29. consider suitable = uważaj za odpowiedni consider suitable
30. consider controversial = uważaj za kontrowersyjny consider controversial
31. consider valid = uważaj za ważny consider valid
32. consider inappropriate = uważaj za niestosowny consider inappropriate
33. later considered = później rozważyć later considered
36. consider vital = uważaj za istotny consider vital
37. consider successful = uważaj za udany consider successful
38. consider obsolete = uważaj za przestarzały consider obsolete
40. consider valuable = uważaj za cenny consider valuable
42. consider reliable = uważaj za niezawodny consider reliable
43. consider desirable = uważaj za pożądany consider desirable
44. consider difficult = uważaj za trudny consider difficult
45. consider superior = uważaj za nadrzędny consider superior
47. consider impossible = uważaj za niemożliwy consider impossible
48. consider risky = uważaj za ryzykowny consider risky
49. consider offensive = zastanów się nad ofensywą consider offensive
50. consider rare = uważaj za rzadki consider rare
51. consider illegal = uważaj za nielegalny consider illegal
52. consider unusual = uważaj za niezwykły consider unusual
53. consider inferior = weź pod uwagę osobę o niższej pozycji consider inferior
54. consider responsible = uważaj za odpowiedzialny consider responsible
55. consider serious = uważaj za poważny consider serious
56. largely considered = w dużej mierze rozważyć largely considered
58. consider high = uważaj za wysoki consider high
59. consider critical = uważaj za kluczowy consider critical
61. consider worthy = uważaj za szlachetny consider worthy
63. consider unacceptable = uważaj za nie do przyjęcia consider unacceptable
65. consider equivalent = rozważ odpowiednik consider equivalent
66. consider small = uważaj za mały consider small
67. consider unsafe = uważaj za niebezpieczny consider unsafe
68. consider unsuitable = uważaj za nieodpowiedni consider unsuitable
69. consider old = uważaj za stary consider old
70. consider low = uważaj za niski consider low
71. consider attractive = uważaj za atrakcyjny consider attractive
72. consider equal = uważaj za jednakowy consider equal
73. consider extinct = uważaj za wymarły consider extinct
74. considered together = rozważony razem considered together
76. consider effective = uważaj za skuteczny consider effective
77. consider useful = uważaj za przydatny consider useful
78. consider harmful = uważaj za szkodliwy consider harmful
79. consider strong = uważaj za silny consider strong
80. consider relevant = uważaj za istotny consider relevant
81. consider expensive = uważaj za drogi consider expensive
83. legally considered = prawnie rozważyć legally considered
84. consider possible = uważaj za możliwy consider possible
85. consider beautiful = uważaj za piękny consider beautiful
86. consider synonymous = uważaj za synonimiczny consider synonymous
87. consider undesirable = weź pod uwagę niepożądany element consider undesirable
88. consider distinct = uważaj za wyraźny consider distinct
89. consider reasonable = uważaj za rozsądny consider reasonable
90. consider adequate = uważaj za odpowiedni consider adequate
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 105

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.