"code" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

code rzeczownik

rzeczownik + code
Kolokacji: 173
ZIP code • source code • area code • tax code • dress code • building code • computer code • Morse code • bar code • access code • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
3. area code = numer kierunkowy area code
4. tax code = kod podatkowy (określający kwotę dochodu zwolnioną od podatku) tax code
5. dress code = zasady ubioru (np. obowiązujące w firmie), dress code dress code
7. computer code = lista rozkazów komputera computer code
8. Morse code = alfabet Morse'a Morse code
9. bar code = kod kreskowy bar code
10. access code = kod dostępu access code
11. law code = kod prawa law code
13. security code = kod zabezpieczający security code
14. Vinci Code = Vinci Kod Vinci Code
15. U.S. Code = USA Kod U.S. Code
17. machine code = kod maszynowy (w informatyce) machine code
18. code of conduct = zasady postępowania (do których powinni stosować się ludzie należący do określonej grupy, klasy społecznej) code of conduct
19. city zip code = kod pocztowy miasta city zip code
20. code of ethics = kodeks etyczny, kodeks etyki code of ethics
21. fire code = przepisy, procedury przeciwpożarowe fire code
22. United States Code = Kodeks Stanów Zjednoczonych United States Code
26. ISO code = ISO kod ISO code
28. software code = kod softwarowy software code
29. post code = kod pocztowy post code
  • Austrian post codes were introduced in 1966 and consist of four numbers.
  • And what is the most expensive post code in the UK.
  • Open a data set which allows the look up of the following information by post code.
  • Mark your tools the same way, and add your post code.
  • Might it be something to do with the post code?
  • The post code of this administrative village is 12190.
  • This village has one Post office and post code is 680721.
  • You can put the name of a country, city or a post code.
  • Each zone is associated with a number of post codes ranging across the whole continent.
30. site code = kod miejsca site code
31. PIN code = kod pocztowy w Indiach PIN code
32. program code = kod programu program code
33. color code = system identyfikacji za pomocą kolorów (np. kabli) color code
34. city code = kod miasta city code
35. QR code = kod graficzny QR QR code
37. zoning code = kod podziału na strefy zoning code
38. identification code = kod identyfikacyjny identification code
40. ISO alpha-2 code = ISO alfa-2 kod ISO alpha-2 code
43. C code = C kod C code
44. safety code = kod zabezpieczający safety code
45. HTML code = Kod HTML HTML code
46. health code = kod zdrowotny health code
47. model code = kod modela model code
code + rzeczownik
Kolokacji: 49
code name • code word • code review • code number • code violation • code base • ...
code + czasownik
Kolokacji: 55
code requires • code allows • code consists • code includes • code uses • ...
czasownik + code
Kolokacji: 60
write code • enter another city code • assign the ZIP code • contain code • include code • generate code • crack the code • ...
przymiotnik + code
Kolokacji: 158
postal code • genetic code • moral code • strict code • penal code • criminal code • legal code • secret code • new code • local code • ...
przyimek + code
Kolokacji: 13
of code • about site codes • into code • for code • under the code • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.