Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"architectural" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

architectural przymiotnik

architectural + rzeczownik
Kolokacji: 274
architectural style • architectural firm • architectural design • architectural feature • architectural historian • architectural element • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
  • They work together at their own architectural firm 10 minutes away.
  • Time should be set aside on the course for work experience in an architectural firm.
  • They later went into partnership together in an architectural firm.
  • A few weeks in the marketing department of an architectural firm.
  • His professional career was spent with three architectural and design firms.
  • During his course of study, he was encouraged to find a job with a major architectural firm in 1968.
  • In early 2008, after a study by an architectural firm, the estimated cost was increased to almost $400 million.
  • He came to that city in 1882 and within four years had established a successful architectural firm.
  • In the city he worked as an office clerk for an architectural firm.
  • The project was designed by the architectural firm of M/s.
3. architectural design = projekt architektoniczny, plan architektoniczny architectural design
7. architectural detail = detal architektoniczny, szczegół architektoniczny architectural detail
9. architectural drawing = rysunek architektoniczno-budowlany architectural drawing
11. architectural practice = architektoniczna praktyka architectural practice
13. architectural significance = architektoniczne znaczenie architectural significance
14. architectural form = forma architektoniczna architectural form
15. architectural competition = architektoniczna konkurencja architectural competition
16. architectural project = architektoniczny projekt architectural project
17. architectural monument = zabytek architektoniczny architectural monument
18. architectural interest = architektoniczne zainteresowania architectural interest
20. architectural work = architektoniczna praca architectural work
21. architectural landmark = architektoniczny punkt orientacyjny architectural landmark
22. architectural structure = struktura architektoniczna architectural structure
23. architectural treasure = architektoniczny skarb architectural treasure
24. architectural gem = klejnot architektury architectural gem
25. architectural works = architektoniczny pracuje architectural works
26. architectural designer = architektoniczny projektant architectural designer
27. architectural tradition = architektoniczna tradycja architectural tradition
28. architectural masterpiece = architektoniczne arcydzieło architectural masterpiece
29. architectural sculpture = architektoniczna rzeźba architectural sculpture
30. architectural integrity = architektoniczna integralność architectural integrity
31. architectural value = architektoniczna wartość architectural value
32. architectural study = architektoniczna nauka architectural study
33. architectural achievement = architektoniczne osiągnięcie architectural achievement
34. architectural space = architektoniczna przestrzeń architectural space

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.