"write the song" — Słownik kolokacji angielskich

write the song kolokacja
Popularniejsza odmiana: song is written
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz piosenkę
  1. write czasownik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Matter of fact I wrote a song about you the other day.

    Podobne kolokacje: