"white throat" — Słownik kolokacji angielskich

white throat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blade gardło
  1. white przymiotnik + throat rzeczownik
    Silna kolokacja

    It has a glossy black top to the head and a white throat.