"tell shareholders" — Słownik kolokacji angielskich

tell shareholders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz udziałowcom
  1. tell czasownik + shareholder rzeczownik
    Silna kolokacja

    Or they would tell shareholders about the business relationship and let them vote on the propriety.

    Podobne kolokacje: