"surrender authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza kapitulacji
  1. surrender czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He called on European governments to surrender greater authority to Eurocontrol.