"stupid lie" — Słownik kolokacji angielskich

stupid lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głupie kłamstwo
  1. stupid przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You just jumped right in with your stupid lie.

    Podobne kolokacje: