"spectacular setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie wielkiego widowiska
  1. spectacular przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It is a spectacular setting for major works of sculpture."

powered by  eTutor logo