"sit with one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siadać z czyjś oczy
  1. sit czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He didn't move, but sat there still with his eyes on me.

    Podobne kolokacje: