"serious book" — Słownik kolokacji angielskich

serious book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważna książka
  1. serious przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That seemed to me to be a very good read, a serious book.

    Podobne kolokacje: