"season is announced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest ogłoszona
  1. announce czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A second season has been announced for the summer of 2013.