"retire from one's post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuszczać czyjś poczta
  1. retire czasownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He retired from his post in 1967 and became a senior district judge.

    Podobne kolokacje: