"print books" — Słownik kolokacji angielskich

print books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki z tkaniny drukowanej
  1. print czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Korea began to print its own texts and books from woodblocks in the 10th century.

    Podobne kolokacje: