"offer suggestions" — Słownik kolokacji angielskich

offer suggestions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propozycje oferty
  1. offer czasownik + suggestion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Finally, offer suggestions about how they can become involved and make a difference.

powered by  eTutor logo