"offer courses" — Słownik kolokacji angielskich

offer courses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kursy oferty
  1. offer czasownik + course rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To his knowledge he is the only person who offers such a course.