"like the sound" — Słownik kolokacji angielskich

like the sound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak dźwięk
  1. like czasownik + sound rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did not like the sound of this at all.

    Podobne kolokacje: