"like the game" — Słownik kolokacji angielskich

like the game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak gra
  1. like czasownik + game rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't like big games in the middle of the season.

    Podobne kolokacje: