"like the answer" — Słownik kolokacji angielskich

like the answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak odpowiedź
  1. like czasownik + answer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Which meant that I was really not going to like the answer.

    Podobne kolokacje: