"lift one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

lift one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): winda czyjś klatka piersiowa
  1. lift czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bend at the knees, sitting hips back (as if into a chair) and lifting your chest up to the sky.