"legitimate authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawowita władza
  1. legitimate przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Therefore my course is clear: I must persuade someone in legitimate authority to take that money from the bank and give it to me."