"lead during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprowadź podczas pory roku
  1. lead czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He led the team in scoring during the 1983-1984 season.