"immediately like" — Słownik kolokacji angielskich

immediately like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast lubić
  1. like czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "The captain would like to talk to us both in the briefing room immediately," he said.

powered by  eTutor logo