"immediate threat" — Słownik kolokacji angielskich

immediate threat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia groźba
  1. immediate przymiotnik + threat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I may be, but not because of any immediate threat.