Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"hit one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

hit one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzać czyjś klatka piersiowa
  1. hit czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She kept hitting his chest as he just stood there.