"hear the order" — Słownik kolokacji angielskich

hear the order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz porządek
  1. hear czasownik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was still in the house and heard the order.

    Podobne kolokacje: