"hear the answer" — Słownik kolokacji angielskich

hear the answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz odpowiedź
  1. hear czasownik + answer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm just not sure I want to hear the answer.

    Podobne kolokacje: