"hear sentiments" — Słownik kolokacji angielskich

hear sentiments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz sentymenty
  1. hear czasownik + sentiment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's just that I have heard similar sentiments recently.