"hear music" — Słownik kolokacji angielskich

hear music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz muzyka
  1. hear czasownik + music rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He could hear the music when the door was open.

    Podobne kolokacje: