"hauled before" — Słownik kolokacji angielskich

hauled before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty wcześniej
  1. haul czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    When they hauled him before the police judge, Casey hadn't been given the chance to explain anything to anybody.

    Podobne kolokacje: