"genuinely liked" — Słownik kolokacji angielskich

genuinely liked kolokacja
Popularniejsza odmiana: genuinely like
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autentycznie lubić
  1. like czasownik + genuinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I'd genuinely like to hear what you have to say.

powered by  eTutor logo