"future opportunity" — Słownik kolokacji angielskich

future opportunity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): możliwość przyszłości
  1. future przymiotnik + opportunity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "There will be no change in the intensity with which we pursue future opportunities to build this business."