"fold after the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złóż po sezonie
  1. fold czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    The team folded after the 2006 season but the other level programs continue.