"finish during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec podczas pory roku
  1. finish czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Tigers went on to finish 0-7 at home during the 1985 season.