"find a woman" — Słownik kolokacji angielskich

find a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź kobietę
  1. find czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then young woman is found shot dead on the street.

    Podobne kolokacje: