"enjoy the book" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić książkę
  1. enjoy czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are people who enjoy books but don't have the money to buy them.