"encourage support" — Słownik kolokacji angielskich

encourage support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź wsparcie
  1. encourage czasownik + support rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What better way to encourage support for the Seven?