"effective government" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne rządzenie
  1. effective przymiotnik + government rzeczownik
    Silna kolokacja

    Any solution to the lack of effective government in Somalia will have to come from inside the country itself.