"complete one's degree" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś stopień
  1. complete czasownik + degree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He returned to complete a degree in English after the war.