"comment is echoed" — Słownik kolokacji angielskich

comment is echoed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarz jest powtórzony
  1. echo czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I would like to echo your comments about the need for appropriate technology.

    Podobne kolokacje: