"cause comment" — Słownik kolokacji angielskich

cause comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarz powodu
  1. cause czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Once such a woman would have caused comment and curiosity in the community, but times had changed.

    Podobne kolokacje: