"captured by the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzięty przez władze
  1. authority rzeczownik + capture czasownik
    Luźna kolokacja

    She was later captured and executed by the Spanish authorities.

    Podobne kolokacje: