"authority fails" — Słownik kolokacji angielskich

authority fails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceny niedostateczne władzy
  1. authority rzeczownik + fail czasownik
    Zwykła kolokacja

    An effort to provide that authority failed earlier this year.

    Podobne kolokacje: