"around the windows" — Słownik kolokacji angielskich

around the windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokół okien
  1. around przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She went back down and everyone clustered around the windows.

    Podobne kolokacje: