"approach is applied" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście jest zastosowane
  1. apply czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This approach is now being applied in many countries throughout the world.