"academic discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akademicka dyskusja
  1. academic przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The academic discussions and special events reportedly have been successful.