"study" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

study rzeczownik

rzeczownik + study
Kolokacji: 256
case study • feasibility study • animal study • Bible study • pilot study • postgraduate study • laboratory study • research study • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
2. feasibility study = analiza wykonalności, studium wykonalności feasibility study
5. Bible study = studiowanie Biblii Bible study
6. pilot study = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot study
10. Policy Study = Nauka polityczna Policy Study
15. character study = charakteryzacja (w literaturze) character study
16. film study = nauka filmowa film study
18. media study = nauka medialna media study
19. Health Study = Nauka zdrowotna Health Study
20. design study = nauka projektowa design study
23. nature study = obserwacja przyrody nature study
25. Management Study = Nauka dotycząca zarządzania Management Study
27. practice case study = studium przypadku próbne practice case study
28. study of several men = nauka kilku ludzi study of several men
30. school study = nauka szkolna school study
32. DNA study = DNA nauka DNA study
33. Graduate Study = Nauka magisterska Graduate Study
34. area study = rejonowa nauka area study
35. family study = nauka rodzinna family study
36. Security Study = Nauka związana z bezpieczeństwem Security Study
37. Torah study = Tora nauka Torah study
38. cohort study = badanie kohorty cohort study
39. piano study = nauka fortepianowa piano study
40. Jazz Study = Nauka jazzowa Jazz Study
41. landmark study = przełomowa nauka landmark study
42. study of religion = badania religii study of religion
43. study of one's work = nauka z czyjś praca study of one's work
44. A Study = Nauka A Study
45. Space Study = Nauka kosmiczna Space Study
46. college study = nauka college'u college study
51. state study = nauka państwowa state study
57. computer study = nauka komputerowa computer study
60. study of law = nauka prawa study of law
61. Defence Study = Nauka obrona Defence Study
62. cancer study = nauka związana z rakiem cancer study
64. year study = rok nauka year study
65. Theatre Study = Nauka teatralna Theatre Study
66. drug study = nauka farmakologiczna drug study
70. safety study = nauka bezpieczeństwa safety study
71. composition study = kompozycja nauka composition study
72. study of systems = badania nad systemami study of systems
73. study of behavior = nauka zachowania study of behavior
74. War Study = Nauka wojenna War Study
75. sleep study = sen nauka sleep study
78. community study = nauka społeczna community study
79. Peace Study = Nauka pokojowa Peace Study
study + rzeczownik
Kolokacji: 71
study group • study area • study program • studies department • study center • studies teacher • study hall • study period • study door • ...
study + czasownik
Kolokacji: 218
study shows • study finds • study suggests • study indicates • study concludes • study reveals • study demonstrates • study reports • ...
czasownik + study
Kolokacji: 152
study conducted • study published • study released • study commissioned • study funded • study reported • undertake studies • ...
przymiotnik + study
Kolokacji: 505
recent study • far study • scientific study • early study • Historical Study • American study • social study • previous study • ...
przyimek + study
Kolokacji: 34
under study • after studies • of study • by studies • from studies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.