Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"policy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

policy rzeczownik

rzeczownik + policy
Kolokacji: 304
Privacy Policy • government policy • insurance policy • U.S. policy • energy policy • tax policy • trade policy • immigration policy • ...
policy + rzeczownik
Kolokacji: 202
policy maker • policy issue • policy change • policy decision • policy adviser • policy analyst • policy statement • policy debate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
  • Within social studies they look to turn research results into evidence for policy makers.
  • The study got a lot of attention from policy makers.
  • And most policy makers would rather keep the money in Washington.
  • And policy makers in Washington also have to play a role.
  • But some policy makers have said it points to the potential need for one.
  • "And policy makers took the science that was available to them to do what they could."
  • "We try to be with the policy makers when they are sitting down."
  • And the final general question I want to ask is how much choice do foreign policy makers have?
  • This information was also reported to policy makers and Congress.
  • But you must put yourself in the place of the policy makers.
2. policy issue = kwestia polityki policy issue
4. policy decision = decyzja strategiczna policy decision
5. policy adviser = doradca polityczny policy adviser
6. policy analyst = osoba odpowiedzialna za tworzenie alternatywnych wersji polityki w jakimś zakresie policy analyst
9. policy initiative = inicjatywa polityczna policy initiative
10. policy goal = cel polityczny policy goal
11. policy expert = specjalista polityczny policy expert
13. policy recommendation = rekomendacja polityczna policy recommendation
14. policy proposal = propozycja polityczna policy proposal
16. Policy Study = Nauka polityczna Policy Study
18. policy matter = sprawa polityczna policy matter
19. policy director = dyrektor polityczny policy director
20. policy position = pozycja polityczna policy position
21. policy committee = komitet planowania (np. ustaw) policy committee
22. policy objective = cel polityki policy objective
23. policy question = pytanie polityczne policy question
24. policy group = grupa polityczna policy group
25. policy agenda = lista problemów branych pod uwagę podczas kształtowania polityki przez rząd policy agenda
26. Policies Privacy Link = Polityki Prywatność Połączenie Policies Privacy Link
27. policy area = obszar polityki policy area
28. policy advisor = doradca polityczny policy advisor
29. policy review = przegląd polityczny policy review
31. policy difference = różnica polityczna policy difference
32. policy option = wariant strategiczny policy option
34. Budget Policy Priority = Priorytet polityczny budżetowy Budget Policy Priority
35. policy document = deklaracja programowa policy document
36. policy paper = dokument programowy policy paper
37. policy speech = przemówienie polityczne policy speech
38. policy discussion = dyskusja dotycząca polityki policy discussion
39. policy choice = wybór polityczny policy choice
40. policy priority = priorytet polityczny policy priority
41. editorial policy process = proces artykułu wstępnego polityczny editorial policy process
42. Economic Policy Institute = Polityka gospodarcza Instytut Economic Policy Institute
43. policy shift = zmiana polityczna policy shift
44. policy organization = organizacja polityczna policy organization
45. policy wonk = pracuś polityczny policy wonk
46. policy framework = rama polityki policy framework
47. policy implementation = wprowadzenie polityczne policy implementation
48. date Policy start date = data data rozpoczęcia polityczna date Policy start date
49. policy reform = reforma polityczna policy reform
50. Fed policy maker = System Rezerwy Federalnej decydent Fed policy maker
51. policy center = centrum polityczne policy center
52. policy dispute = spór polityczny policy dispute
53. policy response = odpowiedź polityczna policy response
54. policy formulation = określanie kierunków działania policy formulation
55. Policy start = Początek polityczny Policy start
56. policy direction = kierunek polityczny policy direction
57. policy prescription = recepta polityczna policy prescription
58. policy problem = problem polityczny policy problem
59. policy team = zespół polityczny policy team
60. policy advice = rada polityczna policy advice
61. policy idea = pomysł polityczny policy idea
62. policy failure = niepowodzenie polityczne policy failure
63. policy holder = ubezpieczający policy holder
65. policy guideline = wytyczne polityczne policy guideline
66. policy board = komisja polityczna policy board
68. policy tool = narzędzie polityczne policy tool
69. policy program = program polityczny policy program
70. policy planning = planowanie polityki policy planning
71. policy meeting = spotkanie dotyczące polityki policy meeting
policy + czasownik
Kolokacji: 146
policy requires • policy covers • policy applies • policy allows • policy changes • policy differs • policy makes • policy leads • ...
czasownik + policy
Kolokacji: 180
implement policies • influence policy • formulate policy • policy designed • develop policies • shape policy • promote policies • ...
przymiotnik + policy
Kolokacji: 447
foreign policy • economic policy • public policy • monetary policy • social policy • domestic policy • fiscal policy • official policy • ...
przyimek + policy
Kolokacji: 29
over policy • for policy • of policy • about policy • on policy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.