"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. till morning = kasa sklepowa poranek till morning
4. before morning = przed porankiem before morning
6. that morning = ten poranek that morning
7. from morning = od poranka from morning
9. following morning = następując po poranku following morning
10. next morning = następny poranek next morning
14. through the morning = w ciągu poranka through the morning
21. out this morning = na zewnątrz dziś rano out this morning
22. toward morning = w kierunku poranka toward morning

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.