"meet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

meet czasownik

meet + rzeczownik
Kolokacji: 379
meet expectations • meet resistance • meet specifications • meet standards • meet expenses • meet people • meet targets • ...
czasownik + meet
Kolokacji: 77
begin meeting • help meet • fail to meet • arrange to meet • travel to meet • scheduled to meet • plan to meet • refuse to meet • ...
meet + przyimek
Kolokacji: 62
meet with • meet up • meet at • meet during • meet outside • ...
meet + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
meet regularly • meet privately • meet secretly • meet twice • finally meet • met before • actually meet • meet once • met earlier • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. meet regularly = spotkaj regularnie meet regularly
2. finally meet = w końcu spotkaj finally meet
4. met before = spotkany wcześniej met before
5. meet twice = spotkaj dwa razy meet twice
6. meet secretly = spotkaj potajemnie meet secretly
7. actually meet = faktycznie spotkaj actually meet
8. meet once = spotkaj raz meet once
9. eventually meet = ostatecznie spotkaj eventually meet
12. later meet = później spotkaj later meet
14. meet annually = spotkaj rocznie meet annually
16. initially meet = początkowo spotkaj initially meet
18. well met = dobrze spotkać well met
20. originally meet = początkowo spotkaj originally meet
21. fully meet = w pełni spotkaj fully meet
22. meet shortly = spotkaj wkrótce meet shortly
24. briefly meet = pokrótce spotkaj briefly meet
25. occasionally meet = od czasu do czasu spotykaj occasionally meet
28. no longer meet = już nie spotkaj no longer meet
29. meet alone = spotkaj w pojedynkę meet alone
30. accidentally meet = przypadkowo spotkaj accidentally meet
32. easily meet = łatwo spotkaj easily meet
33. barely meet = ledwie spotkaj barely meet
34. meet formally = spotkaj formalnie meet formally

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.